دوربین های دام

دوربین های دام

WV-SFN110

دوربین مداربسته تحت شبکه سقفی ثابت

WV-SFN130

دوربین مداربسته تحت شبکه سقفی Full HD

WV-SF135

دوربین مداربسته تحت شبکه سقفی داخلی

WV-SFN310A

دوربین مداربسته تحت شبکه ثابت HD

WV-SFN311A

دوربین مداربسته تحت شبکه ثابت HD

WV-SFN311L

دوربین مداربسته تحت شبکه ثابت HD

WV-SFN531

دوربین مداربسته تحت شبکه ثابت سقفی Full HD

WV-SFN611L

دوربین مداربسته تحت شبکه ثابت سقفی Full HD

WV-SFN631L

دوربین مداربسته تحت شبکه دام مناسب محیط های خارجی