دوربین های شبکه ژئوویژن

h.265 Series

GV-BL3700

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

GV-BL5700

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

Geovision GV-VD3700

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

Geovision GV-VD5700

دوربین تحت شبکه ژئوویژن


Thermal IP Camera

Geovision GV-TM0100

دوربین حرارتی تحت شبکه ژئوویژن


Target Series

EFD1100

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

EBX1100

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

GV-EBL1100

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

GV-EBL2100

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

GV-EFD2100

دوربین شبکه ژئوویژن

EDR1100

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

EDR2100

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

GV-EFD2101

دوربین تحت شبکه

GV-EFD3101

دوربین تحت شبکه

GV-EVD2100

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

GV-EVD3100

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

GV-EBX2100 Series

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

GV-EBL2101

دوربین تحت شبکه 2 مگاپیکسلی


Panaromic PTZ

GV-PPTZ7300

دوربین تحت شبکه ژئوویژن PTZ+FISHEYE


Fisheye IP Cameras

FE420

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

FE421

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

FE4301

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

FE521

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

FE520

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

FE3402

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

FE4302

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

FE5302

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

FE5303

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

FE2301

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

FE3403

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

FE2302

دوربين تحت شبكه ژئوويژن


Pinhole IP Camera

GV-UNP2500

دوربین لنز سوزنی تحت شبکه ژئوویژن


FisheyeRugged IP Cameras

FER521

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

FER5303

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

FER3403

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

FER3402

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

FER5302

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

GV-FER12203

دوربین تحت شبکه


Fixed Arctic Box IP Cameras

BX2400-E

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

BX3400-E

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

BX5300-E

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

BX1500-E

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

BX5310-E

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

BX2510-E

دوربین تحت شبکه ژئوویژن


Fixed Box IP Cameras

BX1300

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

BX3400

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

BX5300

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

BX120D

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

BX130D

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

BX140DW

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

BX2400

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

BX220D

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

BX320D

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

BX1500

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

BX2500

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

BX2600

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

BX12201

دوربین تحت شبکه


Ultra Box IP Cameras

UBX1301

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

UBX2301

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

UBX3301

دوربين تحت شبكه ژئوويژن


Fixed Bullet IP Cameras

UBL1301

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

BL1210

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

BL2410

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

BL3410

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

BL5310

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

BL1200

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

BL1300

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

BL2400

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

BL3400

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

BL1500

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

BL2500

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

BL2510-E

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

BL5310-E

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

GV-BL1511

دوربین تحت شبکه


Fixed Ultra Bullet IP Cameras

UBL1211

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

UBL2411

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

UBL3411

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

UBL2401

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

UBL3401

دوربين تحت شبكه ژئوويژن


Fixed Cube IP Cameras

CA120

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

CA220

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

CAW120

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

CAW220

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

CB120

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

CB220

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

CBW120

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

CBW220

دوربين تحت شبكه ژئوويژن


Fixed Mini IP Camera

MFD120

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

MFD220

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

MFD520

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

MFD130

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

MFD320

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

MFD1501

دوربین تحت شبکه ژئووویژن

MFD2401

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

MFD3401

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

MFD2501

دوربین تحت شبکه ژئوویژن


Fixed MiniRugged IP Camera

MDR120

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

MDR520

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

MDR220

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

MDR320

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

MDR1500

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

MDR5300

سری دوربین های تحت شبکه ژئوویژن

MDR3400

سری دوربین تحت شبکه ژئوویژن


IP Speed Demo Camera

SD220

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

SD220-S

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

SD200-S

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

SD200

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

(GV-SD2411 (PoE

دوربین تحت شبکه

GV-SD2322-IR

دوربین تحت شبکه


IP Fixed Demo Camera

FD120D

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

FD220D

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

FD320D

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

FD1210

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

FD2410

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

FD3410

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

FD2400

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

FD1200

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

FD1500

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

FD1510

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

FD2500

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

FD2510

دوربین تحت شبکه ژئوویژن


Fixed DemoVandal IP Camera

GV-VD220D

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

VD320D

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

VD120D

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

VD3400

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

VD2400

دوربين تحت شبكه ژئوويژن

VD1500

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

VD1530

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

VD2530

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

VD2430

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

VD3430

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

VD5340

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

VD3440

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

VD1540

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

VD2440

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

VD2540

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

VD1540-E

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

VD2440-E

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

VD2540-E

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

VD3440-E

دوربین تحت شبکه ژئوویژن

VD5340-E

دوربین تحت شبکه ژئوویژن