اطلاعات Digivod

نرم افزار دیجی وود در سه نسخه 

digivod SMART

digivod BUSINESS

digivod ENTERPRISE

ارائه میشود 
بزودی دمو انلاین این محصول به وبسایت ایمن سازان اضافه میشود