سازمان انتقال خون تهران

  • شرکت ایمن سازان پیشرو - دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک و ژئوویژن و ویدئوتک و پارادوکس
  • دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک و ژئوویژن و ویدئوتک و پارادوکس
  • دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک و ژئوویژن و ویدئوتک و پارادوکس
  • دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک و ژئوویژن و ویدئوتک و پارادوکس

سازمان انتقال خون تهران

طرح اولیه تاسیس یک سازمان مستقل بـرای ساماندهی سیـستم تامین خون و فـراورده های خونـی در مـرداد مـاه 1353 شکل گرفت و به تدریج پررنگ تر شد تا اینکـه در نهایت به تـاسیس سـازمان مـلی انتقـال خـون ایـران منتــج گردید . در واقع معرفـی سازمان انتقـال خـون ایران به عنوان تنها متولی تهیه خون در کشور گامی بود برای متمرکز کردن و همسـویی تمام امکـانات موجود در زمینه طب انتقال خون ، به منظور ارتقـای کمـی و کیفـی در روند تامین خـون و فراورده های خونی مورد نیاز ، هدفـی که همواره به عنـوان یکـی از ارکـان اصـلی سـازمان مطـرح بـوده و مـورد توجه قرار داشته است.

سیستم نظارت تصویری منصوبه بالغ بر 50 عدد دوربین سقفیصنعتی و متحرک آنالوگ را شامل می شود که به سیستم ضبط
کننده دیجیتال متصل و از طریق شبکه کنترل و برنامه ریزی ومانیتور می گردد. کلیه طبقات ساختمان جدیـد ، آسانـسورها ،محیط پیرامون و محوطه داخلی مجموعه تحت پوشش دوربیـنمداربسته قرار گرفته است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.