سیستم کنترل ژئوویژن

VMS Systems

VMS V5- 4U, 20-Bay

سیستم هات سوآپ ژئوویژن

VMS V5- 3U, 16/8-Bay

سیستم هات سوآپ ژئوویژن

Tower VMS

سیستم ذخیره سازی ژئوویژن

NVR Systems

Tower NVR V2

سیستم ذخیره سازی ژئوویژن

4U, 24-Bay

سیستم گسترش ژئوویژن

NVR System Lite

سیستم ذخیره سازی ژئوویژن

Tower NVR

سیستم ذخیره سازی ژئوویژن

NVR Lite V2

سیستم ذخیره سازی ژئوویژن

NVR V5 – 3U, 16 / 8-Bay

سرور ضبط ژئوویژن

NVR V5 – 4U, 20-Bay

سرور ضبط ژئوویژن

SNVR0400F

دستگاه ضبط شبکه ژئوویژن و ست دوربین

GV-SNVR1600

دستگاه ضبط شبکه ژئوویژن

MNVR1000

دستگاه ضبط همراه ژئوویژن

MNVR2100

دستگاه ضبط شبکه همراه ژئوویژن

GV-SNVR0411

دستگاه ضبط شبکه ژئوویژن

NAS Systems

NAS2008

دستگاه ذخیره ساز شبکه ژئوویژن

DVR Systems

Tower DVR

سیستم ذخیره سازی ژئوویژن

DVR V5 – 3U, 16 / 8-Bay

سرور ضبط ژئوویژن

DVR V5 – 4U, 20-Bay

سرور ضبط ژئوویژن

سیستم ذخیره سازی ژئوویژن

سیستم ذخیره سازی ژئوویژن

Recording Server Systems

3U, 16 / 8-Bay

سرور ضبط ژئوویژن

4U, 20-Bay

سرور ضبط ژئوویژن