مدیریت تصویر

GEO VMS

نرم افزار مدیریت تصویر ژئوویژن (VMS)

نرم افزار مدیریت تصویر ژئوویژن

GEO NVD/DVR

نرم افزار NVR ژئوویژن

نرم افزار NVR ژئوویژن

نرم افزار ضبط ديجيتال ژئوويژن

نرم افزار ضبط ديجيتال ژئوويژن

نرم افزار ضبط ديجيتال هايبريد ژئوويژن

نرم افزار ضبط ديجيتال هايبريد ژئوويژن

GEO Recording Server

نرم افزار ضبط ژئوویژن

نرم افزار ضبط ژئوویژن

GEO Edge Recording Manager

GV-Edge Mac Version

نرم افزار مدیریت ضبط

GV-Edge Win Version

نرم افزار مدیریت ضبط

GEO Remote Management

V2 Pro

نرم افزار مرکزی ژئوویژن

نرم افزار سرور موبايل ژئوويژن

نرم افزار سرور موبايل ژئوويژن

دیوار ویدئویی ژئوویژن

دیوار ویدئویی ژئوویژن

V2

نرم افزار مرکزی ژئوویژن

نرم افزار کنترل مرکزی ژئوویژن

نرم افزار کنترل مرکزی ژئوویژن

رابط ویدئویی ژئوویژن

رابط ویدئویی ژئوویژن

نرم افزار پیام کوتاه ژئوویژن

نرم افزار پیام کوتاه ژئوویژن

سرور ديسپاچ ژئوويژن

سرور ديسپاچ ژئوويژن

ایستگاه نظارت مرکزی ژئوویژن

ایستگاه نظارت مرکزی ژئوویژن

GEO Integration

سیستم اطلاعات جغرافیایی ژئوویژن

سیستم اطلاعات جغرافیایی ژئوویژن

V3E

سیستم ضبط اطلاعات ژئوویژن

POS

سیستم ارسال پیام

GEO Access Control

نرم افزار کنترل دسترسی ژئوویژن

نرم افزار کنترل دسترسی ژئوویژن

GEO License Plate Recognition

سیستم پلاکخوان ژئوویژن

سیستم پلاکخوان ژئوویژن

GEO Backup/Failover

نرم افزار بک آپ گیری ژئوویژن

نرم افزار بک آپ گیری ژئوویژن

Failover

نرم افزار ژئوویژن

Redundant

سرور ژئوویژن

GEO Video Analytics

شمارنده سه بعدي افراد ژئوويژن

شمارنده سه بعدي افراد ژئوويژن

نرم افزار گزارش دهی وب ژئوویژن

نرم افزار گزارش دهی وب ژئوویژن

جعبه هوشمند ژئوویژن

جعبه هوشمند ژئوویژن