تجهیزات جانبی

V2

جوی استیک ژئوویژن

NET/IO Card V3.2

مبدل ژئوویژن

NET Card V3.2

مبدل ژئوویژن

IO 12-In Card V3

مبدل ژئوویژن

IO 12-Out Card V3

مبدل ژئوویژن

NET/IO Card V3.1

مبدل ژئوویژن

NET Card V3.1

مبدل ژئوویژن

HUB V2

اکسسوری ژئوویژن

Relay V2

اکسسوری ژئوویژن

COM V2

اکسسوری ژئوویژن

IR LED T2

اکسسوری ژئوویژن

کی برد ژئوویژن V3

(جهت کار با نرم افزار کنترل مرکزی ژئوویژن)

COM V3

اکسسوری ژئوویژن

کی برد ژئوویژن V3

(جهت کار با سیستم GV)

IP Decoder Box Plus

دستگاه کدگشایی