سیستم دریافت کننده GPS ژئوویژن

سیستم دریافت کننده GPS ژئوویژن

سیستم دریافت کننده GPS ژئوویژن

سیستم دریافت کننده GPS ژئوویژن، قادر است برای ردیابی GPS وسایل نقلیه، با سیستم های GV-System، GV-DSP LPR، GV-Video Serverو GV-Compact DVR کار کند.این سیستم در سه مدل ارائه می گردد: UART، RS-232، و  USB.هر مدل تنها با هاردور و  فریمور ذکر شده در کاتالوگ قادر به کار خواهد بود.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.