ضبط کننده دیجیتال

CP-UVR-1604K2-V3

دستگاه ضبط ویدئو (DVR﴾ اچ.دی

CP-UVR-1601E2-V3

دستگاه ضبط ویدئو (DVR﴾ اچ.دی

CP-UVR-0801K1-V3

دستگاه ضبط ویدئو (DVR﴾ اچ.دی

CP-UVR-0801E1-V3

دستگاه ضبط ویدئو (DVR﴾ اچ.دی

CP-UVR-0401E1-V3

دستگاه ضبط ویدئو (DVR﴾ اچ.دی