ضبط کننده فیلم تحت شبکه

CP-UNR-4K4324

دستگاه ضبط ویدئو (NVR﴾ تحت شبکه

CP-UNR-416T4

دستگاه ضبط ویدئو (NVR﴾ تحت شبکه

CP-UNR-408T2N

دستگاه ضبط ویدئو (NVR﴾ تحت شبکه

CP-UNR-404T1-P4

دستگاه ضبط ویدئو (NVR﴾ تحت شبکه

CP-VNR-208T2

دستگاه ضبط ویدئو (NVR﴾ تحت شبکه

CP-VNR-204T1

دستگاه ضبط ویدئو (NVR﴾ تحت شبکه