کاورهای ضد زنگ ویدئوتک

NTC

کاور از جنس فولاد ضد زنگ و حرارتی

NXM

کاور برای نصب و راه اندازی در محیط های پرتکاپو

NXM36

Camera housing for installation in aggressive environments

NTM

Housing for thermal cameras in aggressive environments

NXW

Liquid-cooled camera housing

NTW

Liquid-cooled housing for thermal cameras

NXL

برای لنزهای زوم بزرگ در محیط های پر تکاپو

NTL

Large housing for thermal cameras