جوی استیک لوازم جانبی ژئوویژن

جوی استیک ژئوویژن، امکان کنترل کامل دستگاه های متصل به سیستم های ژئوویژن را فراهم می سازد. این سیستم شرایط استفاده از گزینه های پن، تیلت و زوم را جهت نظارت دقیق تسهیل می نماید.به هنگام ترکیب با  کی برد ژئوویژن، این دستگاه عملکرد سیستم های ژئوویژن را ارتقا می بخشد.