سرور ديسپاچ ژئوويژن

سرور ديسپاچ ژئوويژن کامپیوتری با نرم افزار دیسپاچ بوده که با سرور های GV-Center V2 و سیستم های ژئوویژن قادر به کار می باشد. این سرور 25000 سیستم ژئوویژن را به 50 سرور GV-Center V2 متصل نموده و حجم کاری را بین سرور های GV-Center V2 در حالت آنلاین یا آفلاین تقسیم می نماید. همچنین این سرور از تکنیک متعادل کننده بار استفاده می کند که درخواستهاي رخداد هاي سیستم های ژئوویژن را  در شبکه ای از سرورهای GV-Center V2 به طور مساوی توزیع می نماید. در صورت پر شدن ظرفیت یکی از سرورهای  GV-Center V2،  دیسپاچ پیام درخواستی را به سرور دیگری که ظرفیت بالاتری داشته باشد ارسال خواهد کرد و اگر سروری دچار اختلال در عملکرد گردد سرور دیگری ادامه ی پردازش را انجام خواهد داد.