نرم افزار گزارش دهی وب ژئوویژن

GV-Web Report نرم افزاری جهت یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به شمارش افراد و چهره ها در سیستم های ژئوویژن و دستگاه های GV-Smart Box است و همچنین براي محاسبه نتايج اندازه اجسام از دستگاه های GV-Smart Box طراحی شده است. این نرم افزار برای نظارت تصویری در مقیاس وسیع مناسب بوده و قادر به دریافت اطلاعات 1000 واحد از دستگاه های شمارنده 3 بعدي ژئوويژن، GV-Smart Box  و سیستم های ژئوویژن می باشد.

 

به واسطه ی سطح کاربری وب این نرم افزار می توانید به گزارشات و گراف ها در حالت زنده و اطلاعات آماری ساعتی، روزانه، ماهیانه و سالیانه ی شمارش افراد، چهره ها و اجسام دسترسی بیابید. شما همچنین می توانید تصاویر زنده و یا ضبط شده از محل هاي مختلف را مشاهده نمایید.