GV-BL220D

این دوربین در محیط بیرونی نصب می شود.دارای 16  ال.ای.دی برای دید در شب می باشد.ولتاژ 12 مستقیم و 24 متناوب را پشتیبانی می نماید