GV-FE111

این دوربین تحت شبكه ژئوويژن قادر است همه زوایا را مانیتور نماید.

بدون نصب هر گونه نرم افزاری شما قادر خواهید بود تصاویر زنده و تشخیص حرکت و … با بروزر آی.ای را ببینید

این دوربین برا ی نصب سقفی و دیواری و… طراحی شده است.