جوی استیک V2 لوازم جانبی ژئوویژن

جوی استیک ژئوویژن V2:

جوی استیک ژئوویژن V2، امکان کنترل کامل دستگاه های متصل به سیستم های ژئوویژن را فراهم می سازد. این سیستم شرایط استفاده از گزینه های پن، تیلت و زوم را جهت نظارت دقیق تسهیل می نماید.به هنگام ترکیب با  کی برد ژئوویژنV3 ، این دستگاه عملکرد سیستم های ژئوویژن را ارتقا می بخشد.