سیستم ارسال پیام POS

با استفاده از سیستم ارسال پیام POS شما می توانید به طور مستقیم سیستم GV-DVR را به دستگاه POS که یک سیستم ویندوز تولید کننده فرمت های  TXT ، INIو JNL  بوده و از انتقال TCP/IP  که با پروتکل OPOS نیز هماهنگ می باشد پشتیبانی می کند، متصل نمایید. داده های POS  از طریق کابل   RS-232 یا رابط  TCP/IP به سیستم GV-DVR منتقل می گردند. داده های انتقالی بر روی تصاویر یا فایل های ضبط شده بارگذاری می گردند.