نرم افزار پایش رخداد ژئوویژن

سیستم GV-VSM سرویس پیام کوتاه وقایع بوده و برای گروه وسیعی از سیستم های تحت شبکه ژئوویژن به هنگام نیاز به سطح بالایی از حفاظت مناسب می باشد.به هنگام وقوع رخداد در هر سیستم آنلاین ژئوویژن بلا فاصله یک پیام کوتاه جهت اقدام متصدی IT  ،به GV-VSM ارسال می گردد.پس از اسال پیام، GV-VSMآلارم ها را جهت جلب توجه متصدی و به هنگام ارسال  ایمیل و اس ام اس به مشترکین فعال خواهد کرد.هدف  راه اندازی  GV-VSM کمک به متصدیان IT   جهت کنترل آسان وضعیت کارکرد سیستم های ژئوویژن و عکس العمل فوری به رویدادهای متعدد می باشد.این سرور قادر به کار با سرور GV-Center V2 و درنتیجه کنترل تا 1000سیستم ژئوویژن به طور همزمان می باشد.