GV-Joystick V2 لوازم جانبی ژئوویژن

جوی استیک ژئوویژن V2، امکان کنترل کامل دستگاه های متصل به سیستم های ژئوویژن را فراهم می سازد. این سیستم شرایط استفاده از گزینه های پن، تیلت و زوم را جهت نظارت دقیق تسهیل می نماید.به هنگام ترکیب با  کی برد ژئوویژنV3 ، این دستگاه عملکرد سیستم های ژئوویژن را ارتقا می بخشد.