سیستم اطلاعات جغرافیایی ژئوویژن

GV-GIS یک سیستم اطلاعات جغرافیایی بوده و بر اساس سیستم مدیریت مرکزی دستگاه های ژئوویژن تنظیم شده است.

GPS متصل به GV-Video Server و GV-Compact DVR امکان ردیابی وسایل نقلیه و تعیین موقعیت از راه دور را جهت دسترسی مداوم به اطلاعات دریافتی GPS از ماهواره و از طریق اینترنت موبایل برای انتقال داده های GPS به GV-GIS فراهم می کند.

علاوه بر ردیابی وسایل نقلیه شما می توانید موقعیت دوربین ها و وضعیت I/O دستگاه های DVR  و NVR را بدون تنظیم GPS بر نظارت شهری پایش نمایید.